سفارش تبلیغ
صبا

 

اگرهمه می توانستندازاستعدادهای خوددرست بهره بگیرند

دنیاهمان بهشت موعودمی شد که همه می خواهند...

                   

                زکریا رازی  محمدزکریای رازی