سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

 

اگرهمه می توانستندازاستعدادهای خوددرست بهره بگیرند

دنیاهمان بهشت موعودمی شد که همه می خواهند...

                   

                زکریا رازی  محمدزکریای رازی